ανασκολοπίζομαι


ανασκολοπίζομαι
ανασκολοπίζομαι, ανασκολοπίστηκα, ανασκολοπισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.